Sesja tematyczna skoncentrowana będzie wokół zagadnień związanych z przyszłością Łodzi jako ośrodka akademickiego na tle jej wieloletniej i wieloaspektowej działalności naukowej i dydaktycznej. Podczas sesji zostaną poruszone zagadnienia współpracy środowiska naukowego m.in. z biznesem oraz Łodzi jako atrakcyjnego miejsca do studiowania. W ramach spotkania poszukiwać będziemy odpowiedzi na pytania: Jak […]

21 maja 2021 – Łódź akademicka


Tematyka sesji będzie koncentrować się wokół zagadnień rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w świetle uwarunkowań historycznych, współczesnych czynników determinujących strukturę funkcjonalno-przestrzenną obszaru i antycypowanych wyzwań przyszłości. W obszarach metropolitalnych ogniskują się dynamicznie przebiegające procesy gospodarcze, ekologiczne, demograficzne i społeczne. Obszary metropolitalne stają się specyficznymi regionami badania oraz działania. Skala i dynamika […]

18 marca 2021 – Łódź w otoczeniu lokalnym i globalnym. ...


W ujęciu historycznym Łódź pozostawała miastem przemysłowym charakteryzującym się bardzo niskim poziomem jakości życia mieszkańców i – co za tym idzie – bardzo dużą zapadalnością na choroby zakaźne i cywilizacyjne. To negatywne dziedzictwo jest z łatwością dostrzegalne i we współczesnym obliczu miasta, zaś poziom zdrowia mieszkańców województwa łódzkiego odstaje od […]

17 marca 2021 – Zdrowie publiczne a problemy i wyzwania ...Swój niezwykle dynamiczny rozwój, który przyciągał ludzi różnych kultur i narodowości oraz niezwykły sukces jako centrum przemysłu tekstylnego, Łódź zawdzięcza zasobom przyrody. Woda strumieni i rzek stanowiła siłę napędową fabryk, lasy i pola dostarczały paliwa, żywności i przestrzeni do rozbudowy infrastruktury. Korzystając z zasobów miasto ukształtowało nowy krajobraz, w którym […]

14 stycznia 2021, 10:00-14:00 „Środowisko przyrodnicze miasta”


Tematyka sesji będzie koncentrować się wokół zagadnień rozwoju terytorialnego Łodzi w świetle uwarunkowań historycznych, współczesnych czynników determinujących strukturę funkcjonalno-przestrzenną miasta i antycypowanych wyzwań przyszłości. W tym kontekście szczególna uwaga poświęcona zostanie przeglądowi koncepcji urbanistycznych, które w okresie ostatnich 200 lat stanowiły podstawę rozwoju Łodzi – od epoki miasta przemysłowego (przed […]

10-11 lutego 2021, 10:00-16:00 – „Przestrzeń miejska i jej przekształcenia”


Sesja tematyczna zogniskowana będzie wokół zagadnień związanych z przyszłością gospodarczą Łodzi na tle jej przemysłowego dziedzictwa. W ramach spotkania poszukiwać będziemy odpowiedzi na pytania: Jak przeszłość gospodarcza Łodzi i dziedzictwo poprzemysłowe kształtuje obecny i przyszły rozwój miasta? Co składa się na unikalny kapitał terytorialny Łodzi i jak go wykorzystać na […]

13 stycznia 2021, 12:00-16:00 „Przemysłowa transformacja Łodzi”Łódzcy socjologowie i socjolożki od początku istnienia Uniwersytetu dokumentowali zjawiska zachodzące w mieście, które z racji swojej historycznej wyjątkowości było i jest niezwykłym laboratorium społecznym. Analizowano przemiany przestrzeni miejskiej, prowadzono nowatorskie w skali kraju badania struktury społecznej Łodzi oraz łódzkiego przemysłu. Badacze z Instytutu Socjologii dokumentowali kluczowe dla miasta wydarzenia, […]

3 grudnia 2020, 12:00-15:00 – Łódzkie słowa klucze, zaklęcia i ...


W XIX i pierwszej połowie XX wieku literatura w Łodzi rozwijała się odmiennie niż na pozostałych obszarach kraju. Była uwarunkowana rozwojem przemysłowym okupionym silną społeczną i kulturową heterogenizacją związaną z zasiedlaniem miasta przez osadników wielu narodowości. W ramach panelu chcemy ukazać wieloaspektową analizę literatury od początków istnienia miasta przemysłowego do […]

2 grudnia 2020, godz. 10.00-14.00 – Wielojęzyczna literatura Łodzi w ...


W panelu poruszymy zaś kwestię tożsamości przemysłowej Łodzi. Od ogólnej refleksji nad tożsamością miast przemysłowych przejdziemy do trudnego tematu tożsamości Łodzi i jej poszczególnych dzielnic. Zastanowimy się czym wyraża się język współczesnych miast oraz co to znaczy być dziś Bałuciarzem. Zajrzymy do Detroit, będącego przestrogą dla Łodzi i do Tampere, […]

5 listopada 2020, 10:00-16:00 – Tożsamość Łodzi przemysłowejW pierwszej odsłonie konferencji porozmawiamy o historii i tożsamości miasta. 4 listopada zastanowimy się co jest wyjątkowego w przeszłości Łodzi i jakie wnioski płyną ze skomplikowanych, ale fascynujących losów miasta. W panelu wezmą udział profesorowie Hans-Jürgen Bömelburg z Uniwersytetu w Gießen, Rafał Matera i Mariusz Sokołowicz z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ […]

4 listopada 2020, 15.00-18.00 – „Czego może nas dziś nauczyć ...