O nas


Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich UŁ zostało powołane uchwałą Senatu z dnia 16 lutego 2015 roku na wniosek z inicjatywy Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Skupia ono sześć jego skład wchodzi sześć wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego zajmujących się w swoich badaniach tematyką miejską: Ekonomiczno-Socjologiczny, Filologiczny, Filozoficzno-Historyczny, Nauk Geograficznych, Prawa i Administracji oraz Zarządzania.

Misją Centrum jest:

1) prowadzenie interdyscyplinarnych badań na pograniczu socjologii, historii, geografii, antropologii, historii literatury i językoznawstwa oraz innych dyscyplin wiedzy, w szczególności dotyczących fenomenu miejskości, pamięci  i kultury miejskiej, miejskich grup i aktorów społecznych oraz prawnych ram i mechanizmów funkcjonowania organizmów miejskich i ich finansowania, 

2) współpraca krajowa i zagraniczna – udział w projektach naukowo-badawczych, wymianach oraz sieciach współpracy, organizowanie seminariów, konferencji, spotkań naukowych i popularnonaukowych, mające na celu budowanie środowiska badaczy miejskich w Łodzi oraz Polsce, a także rozwój kontaktów międzynarodowych, 

3) budowa międzysektorowej współpracy z samorządami miast, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, biznesem, upowszechnianie tematyki studiów miejskich i wyników pracy Centrum w środowisku akademickim, mediach, wśród mieszkańców miast, wykorzystujące poza działaniami typowo naukowymi (konferencje, publikacje) także inne działania w przestrzeni miasta, 

4) działalność popularnonaukowa we współpracy z instytucjami publicznymi i sektorem pozarządowym, 

5) prowadzenie prac dokumentacyjnych.

Kierownikiem Centrum jest prof. dr hab. Tadeusz Markowski, a nadzór nad jego działalnością sprawuje Rada Naukowa powołana przez przedstawicieli dziekanów wydziałów wchodzących w skład Centrum.