Konferencje i badania


06.06.2017: „Organizacja społeczności lokalnych – wymiar prawny, społeczny i ekonomiczny”, seminarium w ramach cyklu „Dyskusje miejskie”. Celem seminarium było podjęcie dyskusji na temat różnych aspektów powoływania i funkcjonowania zorganizowanych form aktywności lokalnych społeczności. Dyskusja dotyczyła mechanizmów wyboru przedstawicieli społeczeństwa oraz ich organizowania, sposobu finansowania demokracji lokalnej, zakresu kompetencji utworzonych organizacji oraz form partycypacji w procesach zarządzania i rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.

18. 05.2017: „Polityka oparta na wiedzy, czyli po co miastu uniwersytety?” – debata zorganizowana przez Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Poprzedzona została wykładem profesora Sampo Ruoppili, Dyrektora ds. badawczych programu Urban Studies na Uniwersytecie w Turku oraz Dyrektora Turku Urban Research Programme, dotyczącego doświadczeń kierowania programem badań miejskich w fińskim mieście Turku.

16-17.03.2017: „Publiczny wymiar zasobów mieszkaniowych” – ogólnopolska konferencja naukowa na Wydziale Zarządzania UŁ. Celem konferencji było podjęcie dyskusji na temat społecznej funkcji zasobów mieszkaniowych w nawiązaniu do ekonomicznej koncepcji dóbr publicznych oraz wielowymiarowego zintegrowanego planowania na rzecz poprawy skuteczności polityki mieszkaniowej w ujęciu krajowym i lokalnym. ICSM było współorganizatorem tego wydarzenia.

15.03.2017: „Bezdomność jako problem badawczy i wyzwanie współczesnych polityk miejskich” – spotkanie w ramach cyklu „Dyskusje miejskie”. W seminarium wzięły udział dr hab. Inga B. Kuźma z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, mgr Łucja Lange z Instytutu Socjologii oraz dr Tomasz Majda z Towarzystwa Urbanistów Polskich i SGGW w Warszawie. Było ono okazją do promocji książki Bezdomność w Łodzi pod redakcją Ingi B. Kuźmy i Ł. Lange

04.11.2016: „Czy Polska potrzebuje metropolii?” – panel dyskusyjny w ramach projektu „Dyskusje Miejskie”. W trakcie seminarium prof. Barbara Jaworska-Dębska (Wydział Prawa i Administracji) oraz prof. Aleksandra Nowakowska (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny) zaprezentowały spojrzenie na problematykę metropolii z perspektywy prawa i gospodarki przestrzennej.

30.03.2016: „Gentryfikacja – czy to problem Łodzi?” – panel dyskusyjny w ramach projektu „Dyskusje Miejskie”. W trakcie seminarium prof. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz, prof. Anita Wolaniuk oraz mgr Martyna Sztybel-Boberek z Instytutu Geografii Miast i Turyzmu UŁ zaprezentowały wyniki projektu badawczego Wpływ procesów gentryfikacji i wykluczenia społecznego na przemiany społeczno-przestrzenne obszarów śródmiejskich wielkich miast na przykładzie Warszawy, Łodzi i Gdańska po 1990 roku. Koreferat wygłosiła dr hab. Agnieszka Golczyńska-Grondas, reprezentująca Instytut Socjologii UŁ.

04-05.12.2015: „Miasto, masa i … projekt. Historyczne trajektorie dyskursów modernizacyjnych” – Dwudniowa ogólnokrajowa konferencja odbyła się na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Została otwarta przez socjologa prof. Pawła Starostę oraz historyka prof. Jarosława Kitę, co dobrze obrazuje interdyscyplinarny charakter wydarzenia. Wykłady otwierające wygłosili prof. T. Zarycki oraz prof. D. Ost. Następnie miała miejsce sesja projektowa, będąca podsumowaniem 3-letniego grantu badawczego realizowanego na UŁ. Kolejne 5 sesji, rozłożonych na dwa dni, charakteryzowało się bardzo wysokim poziomem merytorycznym i dopasowaniem tematów, czego dowodem mogą być intensywne dyskusje i komentarze po każdej z części konferencji.

25.04.2015: „Wkład badań naukowych w poznanie i rozwój Łodzi” – panel odbył się na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ w ramach XXX Konwersatorium Wiedzy o Mieście z okazji 70-lecia UŁ. W ramach panelu przedstawiciele wydziałów tworzących Centrum zaprezentowali ich dorobek w badaniach na temat Łodzi i dyskutowali o istniejących problemach w prowadzeniu tych badań i perspektywach dalszego rozwoju.